به وب سایت شرکت هرمس خوش آمدید

شرکت مهندسی هرمس با هدف کمک به ارتقای کیفیت،بهره وری،تعالی و توسعه مدیریت در کشور و همچنین ترویج

رویکردهای سیستمی به کیفیت  محیط زیست،ایمنی،بهداشت،انرژی و اشاعه استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط 

در راستای اهداف ارزشمند موسسان خود در سال 1386 با سرمایه ای از تخصص و تجربه پا به عرصه وجود نهاده است .

مطالعه بیشتر...